ดอยคำ เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย

ดอยคำ แบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ถือกำเนิดจากศาสตร์พระราชา เพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมสืบสานความกินดีอยู่ดีให้คนไทยสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันผู้บริโภค ก็ได้รับสิ่งที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม

ดอยคำก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรและปัญหาการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย พระองค์จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้ส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนและก่อตั้งโรงงานอาหารหลวงในปี พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยรองรับผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง และเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ อ. แม่จัน จ. เชียงราย และ อ. เต่างอย จ. สกลนคร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ “ดอยคำ”

ปัจจุบันดอยคำกลายเป็นที่รู้จักกันในนามของแบรนด์เพื่อสุขภาพที่นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำผลไม้ ผลไม้อบแห้ง นมถั่วเหลือง สมุนไพรผง แยมทาขนมปัง ผลไม้ในน้ำเชื่อม น้ำผึ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจของ “ดอยคำ” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าใหม่ไม่ต่ำกว่า 4-5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี โดยสินค้าใหม่ต้องมีความแตกต่างจากที่มีขายอยู่แล้วในตลาด เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค มากกว่าจะไปแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากแบรนด์อื่น โดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก อีกทั้งยังมีการตั้งราคาตามต้นทุนของวัตถุดิบจริง ทำให้สามารถขายในราคาที่เหมาะสม และแตกต่างจากราคาท้องตลาด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ดอยคำหวังที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ จึงได้สานต่อพระราชปณิธาน นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ ส่งเสริม และช่วยเหลือเกษตรกรไทย ซึ่งโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมของดอยคำนี้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นพัฒนาชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัลจากยุโรป 6 รางวัล พร้อมการรับรองตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ซึ่งเป็นส่วนช่วยรับรองในเรื่องคุณภาพของสินค้า ทำให้ผู้บริโภค คู่ค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกิดความมั่นใจ และให้การยอมรับเชิงบวก เป็นเครื่องการันตีให้ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าของดอยคำนั้นคุ้มราคาอย่างแท้จริง

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานแนวพระราชดำริ จนเกิดแบรนด์ดอยคำที่ประสบความสำเร็จ และนำรายได้มาสู่แบรนด์แห่งความสุขบนความพอพียง ไม่มุ่งหวังการแสวงหาประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจ แต่เป็นแบรนด์ที่แสวงหาการเติบโตทั้งในด้านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน และสร้างประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันในสังคม


ข้อมูลอ้างอิง