สถิติการค้า

ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ในการศึกษาแนวโน้มสภาวะของตลาดที่มีผลต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจการส่งออก และนำเข้าโดยสามารถแสดงผลข้อมูลทางสถิติได้หลายมิติ ดังนี้

  1. ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศ
  2. สถิติการนำเข้า-ส่งออก
  3. มิติทางด้านสินค้าเรียงลำดับตามมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
  4. มิติทางด้านตลาดเรียงลำดับตามมูลค่าสินค้า
  5. มิติทางด้านโครงสร้างสินค้านำเข้า-ส่งออก
  6. มิติทางด้านตลาดนำเข้า-ส่งออกสำคัญของไทย

ข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงผลในมิติรายปี รายเดือน แบ่งตามหมวดสินค้า ประเทศ แบ่งตามมูลค่า และอัตราการขยายตัว ด้วยการเชื่อมโยง โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทำให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ข้อมูลสถิติการค้า”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 หรือ DITP Live Chat