สร้างแบรนด์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้กลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกไทย การสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถช่วยสร้างพื้นฐาน พัฒนาฐานการผลิต และอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ทั้งในเชิงคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าให้จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยที่มีศักยภาพ และต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาด ได้นำเสนอสินค้าและเจรจาการค้ากับผู้ซื้อต่างประเทศโดยตรง และพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designers Brand) ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ
  2. สร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มในการผลิตและการค้าสินค้า/บริการ ด้านการออกแบบ นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้า”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 หรือ DITP Live Chat