ปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออก

การขยายตลาดส่งออก

กฎระเบียบการส่งออก

ใบรับรอง/ใบอนุญาต เพื่อการส่งออก

การเงินเพื่อการส่งออก

ปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้า
เพื่อแสวงหาวัตถุดิบ

OSEC

การนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อการส่งออก

(Sourcing)

กฎระเบียบการนำเข้า

ใบรับรอง/ใบอนุญาตเพื่อการนำเข้า

การเงินเพื่อการนำเข้า